แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

ฝึกอาชีพ อบรมอาชีพ ในจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคอีสานตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นอันดับ 6 ในประเทศไทย สำหรับแหล่งอบรมอาชีพที่ทาง educate career จะมาแนะนำ ก็มีดังนี้ครับ

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 
เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ นอกจากจะเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. ทางวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 31 สาขาวิชา ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้าไปเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหรือหารายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 138 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-612260
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.brpoly.ac.th/


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการจัดอบรมฝึกอาชีพเสริม การฝึกเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าทำงาน การทดสอบเพื่อยกระดับมารตฐานฝีมือแรงงาน และการบริการอื่นๆ
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 88 บุรีรัมย์-ห้วยราช ห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: 044-614937
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.bsd.cathosting.in.th/


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. อำเภอต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่เข้ามาฝึกอาชีพ ได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ
ผู้ที่สนใจอบรมอาชีพ สามารถติดสอบถามข้อมูลการฝึกอาชีพได้ที่ กศน.ในอำเภอต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลย


ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางของศูนย์นี้คือ ต้องการนำพาเกษตรกรสู่เกษตรกรก้าวหน้า พึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองอย่างมีศักดิ์ศรี
สนใจศึกษาดูงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BanSaengchan/timeline

ค้นหาบล็อกนี้