แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

ศูนย์ฝึกอาชีพ ใน จังหวัดสมุทรปราการ

ขอแนะนำแหล่งอบรมฝึกอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้Educate Careerขอแนะนำ 3 ที่ก่อนนะครับ ถ้ามีข้อมูลศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มเติม จะนำมาแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆอีกครับ


1.โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ
สำหรับ โครงการลูกพระดาบส เป็นโครงการพระราชดริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียง และช่างไม้เครื่องเรือนของโรงเรียนพระดาบส การศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอาชีพกับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ สามารถติดต่อได้ที่ เลขที่ 89 ม.14  ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2174-4111
โทรสาร : 0-2174-4115
เว็บไซต์ติดต่อ: http://lukphradabos.org/2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค1 จังหวัดสมุทรปราการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ   สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกอาชีพ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมอาชีพก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตาม
ที่อยู่ 1039 หมู่15 ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-3153780-809
โทรสาร 02-3153808
เว็บไซต์ติดต่อ: http://home.dsd.go.th/central/


3.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้มีโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจมาฝึกอาชีพหรือหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างอาชีพเสริมและต่อยอดให้เป็นอาชีพหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ เรียนทำอาหาร เรียนทำเบเกอรี่ เรียนทำเครื่องดื่มต่างๆ อื่นๆ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนฝึกอาชีพในโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โทรศัพท์  02 395 3935 ต่อ 131
274 ถนนสุขุมวิท  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.spkpoly.ac.th/

เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้