แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

แหล่งฝึกอบรม เพื่อสร้างอาชีพเสริมในจังหวัดเชียงราย

แนะนำสถานที่อบรมฟรี แหล่งเรียนรู้ และฝึกอาชีพในจังหวัดเชียงราย สำหรับผู้ต้องการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ หรือผู้ที่กำลังว่างงาน และมองหาอาชีพใหม่ วันนี้ทาง Educate Career ได้หาข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสถานที่อบรมอาชีพระยะสั้นในจังหวัดเชียงรายมาให้เพื่อนๆได้ไว้เป็นข้อมูลครับ

1.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีจัดอบรมอาชีพระยะสั้น พัฒนาฝีมือแรงงาน และยกระดับฝืมือแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 418 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-152043 โทรสาร 053-152049
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาฝึกอาชีพ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.crskill.go.th/


2.ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี จังหวัดเชียงราย
เป็นหน่วยงานราชการ สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีงานทำ ให้มีทางเลือกและสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์หมายเลข : 053-95-8055  โทรสาร: 053-72-9962
สำหรับผู้ที่สนใจมีหลักสูตร 6 เดือนและระยะสั้น อีกทั้งมีวิชาให้เลือกเรียนมากมาย
ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.vtw-cr.go.th/


3.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 บ้านจอมกิตติ ถนน- ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ : 053-650995 - 6 โทรสาร : 053-650996
เว็บไซต์ติดต่อ: http://cri.soonfhuk.com/


4.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
เป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย เบอรโทรศัพท์ 053-774589 โทรสาร 053-774584
สำหรับผู้ที่สนใจมาเรียนฝึกอาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ก็ต้องคอยติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.cric.ac.th/


5.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เชียงราย
เป็นแหล่งฝึกอาชีพของชุมชนที่อยู่ในความดูแลของ กศน. ผู้สนใจเรียนฝึกอาชีพ สอบถามที่ กศน. ใกล้บ้านท่าน


เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้